Cảm âm một bước yêu vạn dặm đau – Mr siro

Cảm âm một bước yêu vạn dặm đau – Mr siro

Re La La Sol La,  Fa Mi Do2 Do2

Sol La Fa  La La Sol La, Sol La Do2 Mi La La

Fa Sol La Sol La Fa La Sib Do2 Sib Do2 Re2 Do2,

Do2 Mi2 Fa2, La La La La Mi2

Do2 Re2 Do2 Do2 Fa Fa Re2 Re2 Do2 Do2

La Sib La La Re Fa Sib Do2 la Sol

 

Re Re Fa La  RE2, La Sol Do2 Do2

Re Re Fa La Sib Mi Fa La La

Fa Sol La Re2 Fa2 Do2 La Mi2 Mi2,

Mi2 Fa2 Mi2 Re2, re2 re 2 La Do2

ĐK :

La RE2 Mi2 Fa2 Sib Re2 La2 Sol2 Mi2 Fa2 Sol2 Sol2 La Do2 Sol2 Fa2 /

Do2 Fa2 Re2 Do2 Fa2 Re2, Re2 Fa2 Fa2 Sol2 Sol2,

Mi2 Fa2 Sol2 La2  Sib Re2 La2 Sol, Mi2 Fa Sol2 Sol2 La Do2 SOL2 Fa2

la2, Sol2 Fa2 Sol2 Fa2 Re2,  La2 Sol2 Fa2 Sol2 Fa2 Sol2

Lời 2:

Fa Sol La Sol La Fa La Sib Do2 Sib Do2 Re2 Do2

Do2 Mi2 Fa2, la La La Mi2,

Do2 Re2 Do2 Do2 Fa Fa Re2 Re2 Do2 Do2

Sol La Sib La Sib, Đo2 Re2 Fa2 Fa2 Sol2 Sol2

Lên lại ĐK  

Câu kết : lên nửa cung

La RE2 Mi2 Fa2 Sib Re2 La2 Sol2 Mi2 Fa2 Sol2 Sol2 La Do2 Sol2 Fa2 /

Do2 Fa2 Re2 Do2 Fa2 Re2,  Fa2 Sol2 La2 Fa2 Sol2

Mi2 Fa2 Sol2 La2  Sib Re2 La2 Sol, Mi2 Fa Sol2 Sol2 La Do2 SOL2 Fa2

Sib   Do2  Re2  Mi2   Fa2   Sol2   La2   Fa2   Sol2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *